Zapytanie ofertowe nr 2/2020

Zapytanie ofertowe - Fundacja Aktywni Bez Barier

Zapytanie ofertowe nr 2/2020

Data publikacji: 24.01.2020 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/2020

dotyczące wyboru trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów i psychologów/pedagogów/mówców motywacyjnych prowadzących zajęcia podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminach podanych na stronie w ramach projektu „Od aktywności do samodzielności”.

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Fundacja Aktywni Bez Barier
Ul. Podchorążych 33, 60-143, Poznań
NIP: 7891759456
tel.: +48 606913809
Adres strony internetowej: https://aktywnibezbarier.org/

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa prowadzenia zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących dla osób z niepełnosprawnością w terminie: 03.02.2020 r. do 13.02.2020 r.
W tym:
– prowadzenia zajęć przez 4 trenerów/instruktorów dyscypliny narciarstwa adaptowanego, lub innej dyscypliny sportowej podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 80 godzin łącznie na 1 osobę kadry merytorycznej,
– prowadzenia przez 2 fizjoterapeutów/masażystów zajęć w liczbie min. 80 godzin łącznie na 1 osobę kadry merytorycznej,
– prowadzenia przez 1 psychologa/pedagoga zajęć w liczbie min. 80 godzin łącznie na 1 osobę kadry merytorycznej,Zajęcia prowadzone będą zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego.
Warsztaty sportowo-aktywizujące prowadzone będą w ramach projektu pt. „Od aktywności do samodzielności”, realizowanego w ramach umowy nr ZZO/000277/15/D z dnia 16.12.2019 r. podpisanej pomiędzy Fundacją Aktywni bez Barier a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 1. Zapytanie dotyczy kodu CPV:

80510000-2 – Usługi szkolenia specjalistycznego
85142100-7 – Usługi fizjoterapii

 1. Zadania po stronie Wykonawcy

• złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do zapytania (załącznik nr 1) w obszarze określającym usługę:
– prowadzenia zajęć przez 4 trenerów/instruktorów narciarstwa adaptowanego lub innej dyscypliny sportowej podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 80 godzin łącznie na 1 osobę kadry merytorycznej,
– prowadzenia przez 2 fizjoterapeutów/masażystów zajęć w liczbie min. 80 godzin łącznie na 1 osobę kadry merytorycznej,
– prowadzenia przez 1 psychologa/pedagoga zajęć w liczbie min. 80 godzin łącznie na 1 osobę kadry merytorycznej.

• złożenie w terminie załącznika nr 2,
• kompleksowe przeprowadzenie zajęć w miejscu wskazanym przez zamawiającego,
• rzetelne i terminowe, zgodne z wymogami projektowymi realizowanie przedmiotu zamówienia, w tym m.in. prowadzenie list obecności, dzienników zajęć,
• przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej oryginalnej dokumentacji związanej
z prowadzeniem zajęć do 7 dni roboczych po zakończeniu pełnego miesiąca,
• informowanie uczestników projektu o współfinansowaniu zajęć ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
• weryfikacja aktualnych badań lekarskich uczestników projektu dopuszczających ich do udziału w projekcie,
• Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na dany częściowy przedmiot zamówienia,
• Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni,
• bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
• Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

 1. Zadania po stronie Zamawiającego

• przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia zamówienia,
• uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na ww. przedmiot faktury lub rachunku we wskazanym terminie.

 1. Termin i miejsce wykonania zamówienia

• Przedmiot zamówienia należy wykonać na terenie miasta Wisła (woj. Śląskie).

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w celu spełnienia warunków

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:
• posiada niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, czyli uprawnienia trenera/instruktora dyscypliny paraolimpijskiej, staż paraolimpijski, lub inne uprawnienia do prowadzenia zajęć lub posiada uprawnienia fizjoterapeuty/masażysty lub posiada uprawnienia psychologa (lub inna specjalizacja),
• posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,
• nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
• dysponuje potencjałem organizacyjnym i merytorycznym niezbędnym do wykonania usługi,
• zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2026 r.
Potwierdzenie powyższych warunków ujęte zostało w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

 1. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w złotych polskich i być ceną brutto wraz z narzutami pracodawcy (obejmować wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty).
Zamawiający nie wyraża zgody na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności FV nie krótszy niż 14 dni.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

• Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem
z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
• Załącznik nr 2,
• Skan uprawnień,
• Skan posiadanych referencji w zakresie posiadanego doświadczenia.Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla przedmiotu zamówienia wymienionego poniżej, podając ją w kwocie brutto wraz z narzutami pracodawcy (obejmować wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty), a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.Oferta powinna również uwzględniać poniższe elementy w zakresie zamówienia dotyczące danego wykonawcy:
– prowadzenia zajęć przez 4 trenerów/instruktorów narciarstwa adaptowanego lub innej dyscypliny sportowej podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 80 godzin łącznie na 1 osobę kadry merytorycznej,
– prowadzenia przez 2 fizjoterapeutów/masażystów zajęć w liczbie min. 80 godzin łącznie na 1 osobę kadry merytorycznej,
– prowadzenia przez 1 psychologa/pedagoga zajęć w liczbie min. 80 godzin łącznie na 1 osobę kadry merytorycznej.

 1. Osoba uprawniona do kontaktu z potencjalnymi Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest p. Piotr Urbański:
e-mail piotr.u@aktywnibezbarier.org lub piotr.u.awf@gmail.com. Z ww. osobą należy kontaktować się we wszelkich sprawach, dotyczących prowadzonego postępowania, wyłaniania wykonawcy od momentu otrzymania niniejszego dokumentu, aż do rozstrzygnięcia wyboru.

 1. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

a) Oferty muszą być złożone do 31.01.2020 r. do godz. 24:00.
Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail: biuro@aktywnibezbarier.org.pl zatytułowaną następująco: „Oferta na usługę prowadzenia warsztatów w ramach projektu pt.: „Od aktywności do samodzielności”.
b) Wybór ofert następował będzie w dniu 01.02.2020 r. i zakończony zostanie protokołem.

 1. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena – 100%
Zamawiający będzie badał cenę w zakresie poszczególnych rodzajów przedmiotu zamówienia (trener/instruktor, psycholog/pedagog, fizjoterapeuta/masażysta) i zadeklarowanej liczby godzin wsparcia. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).

 1. Sposób obliczenia oferty

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert:
1. Cena – 100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
((Cmin / Cbad) * 100%) * 100= Ilość punktów
gdzie:
Cmin – cena brutto oferty najtańszej
Cbad – cena brutto oferty badanej
100 – współczynnik stały.

 1. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 01.03.2020 r. Zamawiający przeprowadzi analizę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oraz spełni inne wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.
Oceny i wyboru ofert dokona powołana w tym celu Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji.
Wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.
Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 01.03.2020 r. również na stronie internetowej Zamawiającego

 1. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 1. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

 1. Finansowanie

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Od aktywności do samodzielności”.

 1. Uwagi końcowe

Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami
w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Fundacja może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Fundacji do żadnego określonego działania. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Fundacji do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Fundacja nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe nr 2/2020

Do zapytania ofertowego dołączono:
Załącznik nr 1 – Załącznik nr 1
Załącznik nr 2 – Załącznik nr 2

Udostępnij wpis


Skip to content